مهر 5, 1399

شریان کاروتید

بیماری شریان کاروتید زمانی به وجود می آید که این شریان های خونی در بدن فرد تنگ شوند.
مهر 5, 1399

میوکاردیت چیست ؟

میوکاردیت قلب یک علت نادر از بیماریهای قلبی و عروقی می باشد؛ که عمدتا به دلیل مرگ ناگهانی ...
مهر 5, 1399

پریکاردیت چیست ؟

پریکاردیت حاد یا آماس حاد پریکارد قلبیکی از نشانگان بالینی در پزشکی است.
ورود/ثبت نام